Privacy Policy

Regulamin Serwisu internetowego

pianofonika.com

 

§1 Definicje

 

1. ADRES ELEKTRONICZNY- oznaczenie systemu teleinformatycznego umożliwiające porozumiewanie się za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej.

2. HASŁO - ciąg znaków alfanumerycznych konieczny do dokonania autoryzacji w trakcie uzyskiwania dostępu do Konta, ustalany samodzielnie przez Klienta podczas procesu Rejestracji.

3. KLIENT - osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, a która zamierza zawrzeć lub zawarła umowę o świadczenie Usługi elektronicznej.

4. KODEKS CYWILNY - ustawa Kodeks cywilny z dn. 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).

5. KONSUMENT - osoba fizyczna dla której zawarcie umowy o świadczenie Usługi elektronicznej nie jest związane bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

6. KONTO (KONTO KLIENTA) - podstrona Serwisu, w ramach której gromadzone są m.in informacje o Zamówieniach Klienta w Serwisie.

7. PRODUKT CYFROWY - plik zawierający informację zapisaną w postaci cyfrowej, będącą przedmiotem działalności Serwisu. Rozumie się przez to zarówno aplikacje dla systemów operacyjnych Windows oraz oraz Mac OS, jak i publikacje w postaci utworów dźwiękowych oraz zapisów nutowych zapisanych w postaci plików elektronicznych (pliki mp3 oraz pliki PDF).

8. REGULAMIN - niniejszy regulamin Serwisu internetowego.

9. REJESTRACJA - jednorazowa czynność, polegająca na utworzeniu przez Klienta Konta, dokonana z wykorzystaniem formularza rejestracyjnego udostępnionego przez Usługodawcę na stronie Serwisu.

10. SERWIS INTERNETOWY (SERWIS) - serwis internetowy Usługodawcy dostępny pod adresem www.pianofonika.com za pośrednictwem którego odbywa się świadczenie usług drogą elektroniczną.

11. STRONA - Usługodawca, Sprzedający lub Klient.

12. SYSTEM TELEINFORMATYCZNY- zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych przez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci telekomunikacyjnego urządzenia końcowego w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r.- Prawo telekomunikacyjne.

13.  USŁUGA ŚWIADCZONA DROGĄ ELEKTRONICZNĄ: usługa świadczona za pomocą Internetu lub sieci elektronicznej, której świadczenie- ze względu na jego charakter- jest zasadniczo zautomatyzowane i wymaga minimalnego udziału człowieka, a jej wykonanie bez technologii informacyjnej jest niemożliwe.

14. USŁUGOBIORCA- osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta z usługi świadczonej drogą elektroniczną.

15. USŁUGODAWCA- osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która prowadząc, chociażby ubocznie, działalność zarobkową lub zawodową świadczy usługi drogą elektroniczną- Layout Studio Michał Warcaba.

16. USTAWA O  ŚWIADCZENIU USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ- ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 1422).

17. ZAMÓWIENIE - oświadczenie woli Klienta zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży produktu cyfrowego, określające istotne jej warunki i/lub oświadczenie Klienta zmierzające bezpośrednio do odpłatnego pobrania określonych produktów cyfrowych.

 § 2 Postanowienia ogólne

1. Serwis internetowy, świadczący usługi drogą elektroniczną na stronie internetowej www.pianofonika.com zwany dalej Serwisem, prowadzony jest przez Layout Studio Michał Warcaba z siedzibą w Tychach przy ul. Żółkiewskiego 30/6, NIP:6462681747, REGON:340628710, telefon kontaktowy 0048 530 52 89 51, adres elektronicznyThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. zwaną/zwanego dalej "Usługodawcą".

 

2. Niniejszy Regulamin stanowi integralną część umowy o świadczenie usługi elektronicznej, zawieranej pomiędzy Usługodawcą, a Usługobiorcą.

3. Usługodawca świadczy usługę na rzecz Usługobiorców mających miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

4. Usługodawca świadczy usługi drogą elektroniczną na podstawie aktualnej wersji niniejszego Regulaminu, obowiązującej w momencie złożenia zamówienia.

5. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu z przyczyn technicznych, prawnych lub/i organizacyjnych. Zmiany Regulaminu wejdą w życie po 14 dniach od ich opublikowania. Informacja o zmianach Regulaminu wraz z datą publikacji pojawi się na stronie głównej Serwisu w dniu zamieszczenia (publikacji) zmienionego Regulaminu na stronie www.pianofonika.com Zamówienia złożone przed datą wprowadzenia zmian do niniejszego Regulaminu są realizowane na podstawie zapisów obowiązujących w dniu złożenia zamówienia.

6. Wszelkie produkty cyfrowe udostępniane za pośrednictwem Serwisu, podlegają ochronie przewidzianej w ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. (Dz. U. Nr 90 poz. 631).

7. Wymagania techniczne  niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca:

a) połączenie z siecią Internet i aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail),

b) zainstalowany system operacyjny Windows lub Mac OS,

c) przeglądarka internetowa typu Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Safari.

8. Korzystając z usług elektronicznych, będących przedmiotem świadczenia Usługodawcy Usługobiorca powinien:

a. przestrzegać zasad bezpiecznego użytkowania internetu,

b. używać programów antywirusowych oraz zapór sieciowych (firewall) i na bieżąco je aktualizować,

c. powstrzymać się od dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

 

§ 3 Rodzaje usług świadczonych drogą elektroniczną

1. Rodzaje usług świadczonych przez Usługodawcę drogą elektroniczną:

1) nieodpłatne udostępnianie Usługobiorcy wybranych fragmentów określonych produktów cyfrowych, za pośrednictwem Serwisu;

2) sprzedaż określonych produktów cyfrowych, za pośrednictwem Serwisu.

 

§4 Rejestracja

1. Skorzystanie przez Klienta z usługi świadczonej drogą elektroniczną - sprzedaży określonych produktów cyfrowych wymaga zarejestrowania się w Serwisie, zgodnie z postanowieniami regulaminu.

2. W celu rejestracji w Serwisie pianofonika.com (założenia konta Klienta) należy wypełnić formularz rejestracyjny, podając następujące dane:login, hasło, adres e-mail, państwo zamieszkania, zaakceptować regulamin serwisu internetowego pianofonika.com oraz wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do nawiązania, ukształtowania, treści, zmiany, rozwiązania i prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną oraz realizacji zamówień klienta.

3. Rejestracja będzie potwierdzana poprzez automatyczne wysłanie z Serwisu linku referencyjnego na podany adres e-mail. Po zarejestrowaniu klient będzie mógł się zalogować i skorzystać z oferowanej e-usługi.

4. W celu usunięcia konta Klienta z Serwisu pianofonika.com należy wysłać wiadomość elektroniczną z prośbą o usunięcie konta na adres mailowy This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. .

5.  Rejestracja w Serwisie pianofonika.com jest bezpłatna.

6. Usługobiorca wypełniając i wysyłając dowolny formularz oświadcza, że podane w nim dane są kompletne, zgodne ze stanem faktycznym oraz nie naruszają jakichkolwiek praw osób trzecich.

§ 5 Zasady korzystania z Serwisu pianofonika.com

i realizacji zamówień

1. Logowanie do serwisu www.pianofonika.com odbywa się poprzez wpisanie w formularz logowania loginu oraz hasła podanych przy rejestracji konta klienta. Dane podane przy rejestracji mogą zostać zmienione po zalogowaniu się na konto Klienta.

2. Klient może składać zamówienia na produkty cyfrowe dostępne w asortymencie serwisu pianofonika.com przez 7 dni w tygodniu i 24 godziny na dobę.

3. W celu złożenia zamówienia należy:

a) zalogować się do Serwisu internetowego www.pianofonika.com;

b) wybrać produkt cyfrowy będący przedmiotem zamówienia, a następnie kliknąć przycisk  „do koszyka”

c) wybrać dogodną dla siebie formę płatności spośród form proponowanych do wyboru przez Usługodawcę;

e) kliknąć przycisk „Zamawiam”

4. Po zatwierdzeniu ostatecznego wyboru i kwoty do zapłacenia Klient otrzyma automatycznie wygenerowany numer zamówienia.

5. Po złożeniu zamówienia na adres poczty elektronicznej Klienta wskazany w koncie Klienta, zostanie wysłane potwierdzenie otrzymania przez Serwis zamówienia złożonego przez Klienta.

6. Jeżeli realizacja zamówienia jest możliwa, na adres poczty elektronicznej Klienta wysłana zostanie wiadomość elektroniczna zawierająca w swej treści link, którego uruchomienie przez Klienta będzie równoznaczne z potwierdzeniem złożonego zamówienia.

7. Klient jest informowany o realizacji swojego zamówienia poprzez wiadomości e-mail przesyłane przy pomocy poczty elektronicznej na podany adres e-mail podczas rejestracji, zwłaszcza o złożeniu zamówienia, dostępie do produktu cyfrowego oraz zaksięgowaniu płatności.

8. Zamawiający może anulować zamówienie do momentu udostępnienia Zamawiającemu linków do stron umożliwiających ściągnięcie produktu cyfrowego, będącego przedmiotem świadczonej usługi.

9. W ciagu 24 godzin usługobiorca otrzymuje na wskazany przez niego adres poczty elektronicznej e-mail wraz linkiem do pobrania zakupionych produktów cyfrowych w postaci plików. Od tego czasu - pobrania pliku - zamawiajacy ma 1 miesiac na zrealizowanie płatności (w przypadku zakupu pakietu aplikacji okres ten wynosi 12 miesięcy).

10. Aby rozpocząć pobieranie plików, Zamawiający powinien otworzyć w przeglądarce internetowej link przesłany za pomocą wiadomości e-mail.

11. Linki do pobierania są aktywne przez 7 dni od momentu ich przesłania do usługobiorcy. W tym czasie Zamawiający może pobrać zakupione produkty cyfrowe. Jeżeli w/w okres czasu okazał się niewystarczający, Zamawiający może zwrócić się do Usługodawcy drogą mailową na adres This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. z prośbą o wygenerowanie nowych linków umożliwiających pobranie zakupionych produktów cyfrowych.

 

§ 6  Newsletter

1.            Usługobiorca może wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną, poprzez zaznaczenie odpowiedniej opcji w formularzu rejestracyjnym, bądź w terminie późniejszym w polu tekstowym „Newsletter” umieszczonym w lewym dolnym rogu strony głównej Serwisu, wyrażenia takiej zgody, Usługobiorca otrzymywać będzie na podany przez siebie adres poczty elektronicznej biuletyn informacyjny (Newsletter) Serwisu internetowego pianofonika.com, a także inne informacje handlowe wysyłane przez Serwis.

2.            Usługobiorca może w dowolnym momencie zrezygnować z prenumeraty Newslettera poprzez wysłanie na adres elektroniczny This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. wiadomości e-mail zatytułowanej „Newsletter - Rezygnacja”.

3.            Jednocześnie z wyrażeniem zgody na otrzymywanie newslettera, Usługobiorca wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie Serwisu Usługobiorców otrzymujących newsletter oraz na ich przetwarzanie dla celów realizacji umowy.

 

§ 7 Ceny

1. Wszystkie ceny produktów cyfrowych zamieszczone na stronie internetowej Serwisu pianofonika.com podane są w 3 walutach:

·         Dolarach amerykańskich

·         Euro

·         Złotych polskich

2.Wszystkie ceny produktów cyfrowych zamieszczone na stronie internetowej Serwisu pianofonika.com są cenami brutto a walutą rozliczeniową jest Złoty polski.

3. Ceną wiążącą jest cena podana przy produkcie cyfrowym w chwili składania zamówienia przez Zamawiającego.

4.Serwis pianofonika.com zastrzega sobie prawo do zmiany cen produktów cyfrowych znajdujących się w ofercie serwisu, wprowadzania nowych towarów do oferty, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronie internetowej Serwisu pianofonika.com bądź wprowadzania w nich zmian zgodnie z obowiązującymi przepisami. Uprawnienie powyższe nie ma wpływu na ceny towarów w zamówieniach złożonych przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży.

 

§ 8 Płatności

1.Serwis pianofonika.com oferuje Zamawiającym następujące formy płatności:

 • Przelewem natychmiastowym (lista dostępnych usługodawców),
 • kartą kredytową – przy wyborze tej opcji niezbędne jest wprowadzenie dodatkowych danych w zarejestrowanym profilu klienta (Imię, Nazwisko, adres),
 • przelewem na konto bankowe wskazane w trakcie realizacji zamówienia,
 • przekazem pocztowym,
 • sms’em (w przypadku Usługobiorcy składającego zamówienie na terytorium Polski i korzystającego z polskiego operatora sieci komórkowej)
  cennik płatności SMS:

  sms na nr      stawka
  7055            0,50 zł (+ 23% z VAT)
  71624            1 zł (+ 23% VAT)
  72624           2 zł (+ 23% z VAT)
  73624           3 zł (+ 23% z VAT)
  74624           4 zł (+ 23% z VAT)
  75624           5 zł (+ 23% z VAT)
  76624           6 zł (+ 23% z VAT)
  77464           7 zł (+ 23% z VAT)
  78464           8 zł (+ 23% z VAT)
  79624           9 zł (+ 23% z VAT)
  91455           14 zł (+ 23% z VAT)
  91974           19 zł (+ 23% z VAT)
  92574           25 zł (+ 23% z VAT)

 

2. Możliwa jest zmiana formy płatności po wysłaniu zamówienia. W tym celu należy skontaktować się mailowo, bądź telefonicznie z serwisem pianofonika.com

 

 

§ 9 Zasady korzystania z produktów cyfrowych

1. Klient ma prawo korzystać z zakupionych produktów cyfrowych – pojedynczych aplikacji wyłącznie na własny użytek zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

 

2. Klient w szczególności nie jest uprawniony do:

a) rozpowszechniania produktów cyfrowych lub ich opracowań w całości lub we fragmentach;

b) ingerowania w jego zawartość;

c) usuwania oznaczeń właściciela lub technicznych zabezpieczeń;

d) utrwalania lub zwielokrotniania produktów cyfrowych w celu ich rozpowszechniania;

e) komercyjnego wykorzystywania produktów cyfrowych w jakikolwiek sposób.

 

 

3. Sprzedaż produktu cyfrowego nie oznacza przeniesienia praw ani udzielenia licencji do utworów, artystycznych wykonań ani innych wkładów zawartych w danym produkcie cyfrowym (pliku).

 

4. Klient który chce skorzystać z dostępnych produktów cyfrowych w sposób komercyjny może zakupić „pakiet aplikacji” dla danego instrumentu (pakiet zawiera zbiór aplikacji zgromadzonych w sposób tematyczny dla danego instrumentu oraz licencje na komercyjne wykorzystywanie  produktów cyfrowych wchodzących w jej skład).

 

5. Klient jest zobowiązany do dbania o to, aby osoby nieuprawnione nie korzystały z produktów cyfrowych w sposób niezgodny z prawem, regulaminem oraz postanowieniami licencji.

 

6. Część produktów cyfrowych jest trwale oznakowana jako własność Usługobiorcy, który dokonał ich zakupu w Serwisie. Oznaczenia właściciela produktu cyfrowego nie ujawniają jego danych osobowych, służą wyłącznie do identyfikacji w przypadku naruszenia zasad korzystania z produktu, określonych w niniejszym regulaminie oraz przepisach prawa. Tym samym każdy Zamawiający nabywający produkt cyfrowy wyraża zgodę na takie oznaczenie i zobowiązuje się do niepodejmowania żadnych działań w celu zmiany lub pozbawienia danego produktu cyfrowego tego oznaczenia.

 

 

§ 10 Odstąpienie od umowy

1. Z zastrzeżeniem postanowień punktu 2 Usługobiorca może w terminie 10 dni od dnia zawarcia umowy sprzedaży produktu cyfrowego odstąpić od tej umowy poprzez np. złożenie pisemnego oświadczenia na adres mailowy Usługodawcy czy przesłania oświadczenia o odstąpieniu od umowy pocztą.

 

2. Jeżeli produkt cyfrowy został pobrany przez Usługobiorcę- Usługobiorca traci prawo do odstąpienia od umowy na zasadach określonych w § 10 pkt 1   (zgodnie z art. 10 ust. 3 pkt 5  Ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny- Dz. U. z 2012 r. poz.1225).

 

3. W razie odstąpienia od umowy umowa o świadczenie Usługi elektronicznej jest uważana za niezawartą, a Klient jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co Strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni. Jeżeli Konsument dokonał jakichkolwiek przedpłat, należą się od nich odsetki ustawowe od daty dokonania przedpłaty.

 

 

§ 11 Reklamacje

1. Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji, w szczególności w przypadku, gdy:

a) zakupiony produkt cyfrowy okaże się uszkodzony lub nie uruchamia się;

b) zakupiony produkt cyfrowy okaże się niepełny lub niezgodny z opisem zamieszczonym na stronie Serwisu;

c) w ciągu 48 godzin od momentu otrzymania wiadomości e-mail potwierdzającej uiszczenie należności, nie zostanie mu udostępniona możliwość pobrania produktu.

2. Reklamacje mogą być składane pocztą elektroniczną na adres mailowy: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. a także na adres Usługodawcy. Reklamacje powinny określać rodzaj niezgodności oraz oczekiwania dotyczące sposobu realizacji zobowiązań Usługodawcy.

3. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania. Serwis powiadomi Zamawiającego o rozstrzygnięciu zgłoszonej reklamacji za pomocą listu e-mail, przesłanego na adres wskazany przez Zamawiającego w trakcie rejestracji.

4. Zwrot kosztów w przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji przez Serwis będzie dokonywany w sposób ustalony z Zamawiającym, w terminie do 14 dni roboczych od momentu poinformowania Zamawiającego o rozstrzygnięciu reklamacji na jego korzyść.

 

§ 12 Polityka prywatności

1. Składając zamówienie w Sklepie Klient wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie Serwisu oraz na ich przetwarzanie dla celów realizacji umowy. Podanie danych osobowych przez Klienta oraz zgoda na ich przetwarzanie są niezbędne do zrealizowania zamówienia przez Serwis.

2. Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. "O ochronie danych osobowych" (Dz.U. Nr 133 poz. 883) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich, z uwzględnieniem przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2013 r. poz. 1422).

3. Zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r. "O ochronie danych osobowych" Usługodawca chroni dane osobowe Klientów uzyskane w trakcie działalności Usługodawcy.

4. Serwis zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w Polityce Prywatności. Każdego Klienta i użytkownika strony internetowej Serwisu obowiązuje aktualna Polityka Prywatności. Bez względu na charakter wprowadzanych zmian, nie mają one wpływu na podstawową zasadę Polityki Prywatności: Serwis nie sprzedaje i nie udostępnia osobom trzecim danych personalnych i adresowych swoich Klientów i użytkowników strony internetowej.

5. Serwis zastrzega sobie prawo do wysyłania niezapowiedzianych wiadomości osobom, których dane kontaktowe posiada i które wyraziły zgodę na takie działania Usługodawcy. Niezapowiedziane wiadomości rozumiane są jako informacje odnoszące się bezpośrednio do strony internetowej www. produktów (np. zmiany, wewnętrzne promocje), informacje niekomercyjne (np. życzenia).

6. Podczas wizyty Usługobiorcy na stronie internetowej Serwisu pianofonika.com automatycznie zbierane są dane dotyczące wizyty, np. adres IP Usługobiorcy, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego itp.

7. Serwis Pianofonika.com nie gromadzi i nie zapisuje danych dotyczących kart płatniczych i numerów kont bankowych, których używa Usługobiorca dokonując zakupu.

 

§ 13 Postanowienia końcowe

1. Informacje o produktach cyfrowych zamieszczone na stronie internetowej www.pianofonika.com nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.

2. Serwis pianofonika com. dokłada wszelkich starań by świadczone  usługi elektroniczne były na najwyższym poziomie, jednakże Serwis nie wyklucza możliwości czasowego zawieszenia dostępności w przypadku konieczności przeprowadzenia konserwacji, przeglądu, wymiany sprzętu lub tez w związku z koniecznością modernizacji lub rozbudowy Serwisu pianofonika.com.

3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, w tym Kodeksu cywilnego, Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.); Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 2 marca 2000 r. (Dz.U. Nr 22, poz. 271 ze zm.); Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.) oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

 

4. W celach statystycznych oraz w celu zapewnienia jak najwyższej jakości usług Serwis pianofonika.com korzysta z informacji zapisywanych przez serwer na urządzeniu końcowym Usługobiorcy, które następnie są odczytywane przy każdorazowym połączeniu się przeglądarki internetowej (tzw. cookies). Usługobiorca może w dowolnym momencie zmienić ustawienia przeglądarki, by nie akceptowała takich plików lub informowała o ich przesyłaniu. Należy jednak pamiętać, że nieakceptowanie plików cookies może spowodować utrudnienia w korzystaniu z usług Serwisu pianofonika.com. Korzystanie przez Usługobiorcę z przeglądarki, której ustawienia zezwalają na zapisywanie plików cookies na urządzeniu Usługobiorcy, oznacza wyrażenie zgody na zapisywanie powyższych plików na tym urządzeniu Usługobiorcy.